برخی از دانشگاههای ترکیه تاریخ ثبت نام و آزمون یوس خود را اعلام کرده اند. دانشگاههایی که تاریخ آزمون یوس سال 2017 خود را اعلام کنند، به مرور در سایت موسسه آوا مهد تدبیر معرفی خواهند شد.

یوس

دانشگاه استانبول

تاریخ ثبت نام آزمون یوس:

تاریخ آزمون: 9 اردیبهشت 96

دانشگاه آک دنیز آنتالیا

تاریخ ثبت نام:27 دی-18 فروردین

تاریخ آزمون: 16 اردیبهشت 96

دانشگاه کاتب چلبی ازمیر

تاریخ ثبت نام: 26 بهمن- 28 اسفند

تاریخ آزمون: 28 فروردی

توجه: فعلا این دانشگاه ثبت نام را کنسل کرده است..

دانشگاه مارمارا(استانبول)

تاریخ ثبت نام:23 اسفند- 28 فروردین

تاریخ آزمون:23 اردیبهشت

دانشگاه فنی کارادنیز(ترابزون)

تاریخ ثبت نام:27  دی – 4 فروردین

تاریخ آزمون: 17 اردیبهشت

دانشگاه 19 ماییس سامسون


تاریخ ثبت نام:13 دی – 11 فروردین 1396

تاریخ آزمون: 2 اردیبهشت 1396

دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر


تاریخ ثبت نام:26 بهمن- 13 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 26 اردیبهشت

دانشگاه چوکوراوا(آدانا)


تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون: 10 اردیبهشت

دانشگاه ییلدیز تکنیک


آزمون اول:

تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون: 24  اردیبهشت

—————————–

آزمون دوم:

تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای


تاریخ ثبت نام:27 اردیبهشت- 21 خرداد

تاریخ آزمون: 28 خرداد

دانشگاه بالئک اسیر


تاریخ ثبت نام:13 فروردین- 11 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 26 اردیبهشت

دانشگاه ارجییس کایسری


تاریخ ثبت نام:28 دی- 11 اردیبهشت

تاریخ آزمون: یکشنبه، 26 اردیبهشت

دانشگاه خصوصی فرهنگ استانبول


تاریخ ثبت نام:16 دی- 24 اردیبهشت

تاریخ آزمون:25 اردیبهشت

دانشگاه آتاترک ارزروم


تاریخ ثبت نام:24 اسفند- 13 فروردین

تاریخ آزمون: شنبه، 28 فروردین

دانشگاه آنکارا

تاریخ ثبت نام آزمون: 2 فروردین 95 الی 6 اردیبهشت 95

تاریخ آزمون: یکشنبه، 8 خرداد

دانشگاه فرات شهر الازیغ


تاریخ ثبت نام:16 فروردین- 5 خرداد

تاریخ آزمون: 13 خرداد

دانشگاه سلیمان دمیرل(اسپارتا)


تاریخ ثبت نام:12 اسفند- 27 فروردین

تاریخ آزمون: شنبه، 1 خرداد

دانشگاه جلال بایار(مانیسا)


تاریخ ثبت نام آزمون:12 بهمن –  5 اردیبهشت

تاریخ آزمون : روز شنبه 1خرداد ماه سال 95

دانشگاه نامک کمال(تکیرداغ)


تاریخ ثبت نام آزمون:از 12 بهمن 94 الی 27فروردین 95

تاریخ آزمون :روز شنبه 25 اردیبهشت ساعت 14

دانشگاه کوجاالی

تاریخ ثبت نام آزمون: 21  دی- 20 اسفند 95

تاریخ آزمون: 16 اردیبهشت 96

دانشگاه جمهوریت(سیواس)


تاریخ ثبت نام آزمون:3 اسفند الی 24 اردیبهشت سال 95

تاریخ آزمون: روز یکشنبه 23 خرداد ماه ساعت 10 صبح

دانشگاه «اژه» ازمیر


تاریخ ثبت نام: 16- 27 فروردین

تاریخ آزمون: یکشنبه، 26 اردیبهشت

دانشگاه اولوداغ(بورصا)


تاریخ آزمون:16 اردیبهشت 96

تاریخ ثبت نام:

دانشگاه «صدقی کوچمان» شهر موغلا


تاریخ ثبت نام:16 فروردین – 19 اردیبهشت

تاریخ آزمون: شنبه، 25 اردیبهشت ماه

دانشگاه «دوکوز ایلول» ازمیر


تاریخ آزمون: 9 خرداد ساعت 14

تاریخ ثبت نام: 23 فروردین- 10 اردیبهشت

دانشگاه «آناتولی» اسکی شهیر


تاریخ آزمون: 6 تیرماه

تاریخ ثبت نام:30 فروردین- 12 خردادماه

دانشگاه «18 مارت چاناک کاله»


تاریخ آزمون: ندارد

نحوه ثبت نام: فقط با شرط معدل

تاریخ ثبت نام: 31 خرداد- 8 تیر

دانشگاه «سلجوق» شهر قونیه


تاریخ ثبت نام: 25 فروردین- 17 اردیبهشت

تاریخ آزمون: یکشنبه، 23 خردادماه

دانشگاه «ساکاریا»


تاریخ ثبت نام:31 خرداد- 20 تیر

تاریخ آزمون: هنوز اعلام نشده است

دانشگاه «ییلدیریم بایزید»


تاریخ ثبت نام: 27 فروردین-27 تیر

تاریخ آزمون: اعلام نشده است

دانشگاه «مرسین»


تاریخ ثبت نام:10 اسفند- 24 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 9 خرداد

دانشگاه «پاموک کاله» شهر دنیزلی


تاریخ ثبت نام:23 فروردین- 10 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 28 اردیبهشت

دانشگاه «ساکاریا»؛ شهر ساکارا

تاریخ ثبت نام: 31 خرداد- 20 تیر

تاریخ آزمون: هنوز مشخص نیست