یوس پوزا

کتابهای آمادگی آزمون «یوس» برای ورود به دانشگاههای ترکیه، محصولی از انتشارات موسسه «پوزا» در ترکیه است. قیمت هر جلد این کتاب 100 هزار تومن است.